Novi sustav naplate cestarine ide slovačko-češkom konzorciju, uložena žalba – odbijena

HAC
Uvodi se novi elektronski sustav naplate u Hrvatskoj, Foto: HAC/arhiv

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila je kao neosnovanu žalbu zajednice ponuditelja, u kojoj su austrijski Kapsch trafficCom AG i osječka tvrtka Spinne Traffi, na odluku Hrvatskih autocesta (HAC) o izboru konzorcija slovačkog Sky Tolla i češkog TollNeta za implementaciju novog sustava naplate na autocestama, objavila je Komisija.

“Odbija se žalba žalitelja zajednice gospodarskih subjekata Kapsch trafficCom AG, Beč, Austrija i Spinne Traffic d.o.o. Osijek kao neosnovana. Odbija se zahtjev žalitelja zajednice gospodarskih subjekata Kapsch trafficCom AG, Beč, Austrija i Spinne Traffic d.o.o. Osijek za naknadu troškova žalbenog postupka kao neosnovan”, navodi se u rješenju koje je ova Komisija objavila o na svojim internet stranicama.

HAC je početkom travnja prošle godine objavio natječaj za novi sustav naplate i rezervne opreme za novi sustav, i na njega je zaprimio deset ponuda, čija se vrijednost kretala u rasponu od 79,9 do 244,5 milijuna eura bez PDV-a. Početkom veljače ove godine HAC je kao ekonomski najpovoljniju odabrao ponudu konzorcija u kojem su slovački SkyToll i češki TollNet, koji su bili ponudili cijenu od 79,9 milijuna eura (bez PDV-a), s rokom završetka dvije godine od sklapanja ugovora.

Naplata cestarina u Hrvatskoj, Foto: HAC/arhiv

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb objavio je 6. travnja 2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske poziv na nadmetanje s dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2023/S 0F2-0014127, predmet nabave: novi sustav naplate i nabava rezervne opreme za novi sustav naplate. Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se određuje na temelju kriterija Financijska ocjena ponude – 70 bodova i kriterija Kvalitativna ocjena ponude – 30 bodova. U predmetnom postupku javne nabave naručitelj je zaprimio deset ponuda, od kojih je pet u postupku pregleda i ocjene ponuda ocijenio valjanima te je 2. veljače 2024. donio Odluku o odabiru KLASA: 500-01/23-01/198; URBROJ: 4211-100-24-58, kojom je kao ekonomski najpovoljniju odabrao ponudu zajednice gospodarskih subjekata SkyToll a.s., Bratislava, Slovačka Republika i TollNet a.s., Prag, Češka Republika (dalje u tekstu: odabrana zajednica). Odluka o odabiru objavljena je istoga dana u EOJN RH“, podsjeća se kroz obrazloženje rješenja.

Na taj su izbor u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave pristigle dvije žalbe, no prva je odbačena kao neuredna, odnosno kineska kompanija CTFO Jeton Technology, nije dostavila potvrdu o uplaćenoj naknadi za pokretanje žalbenog postupka u visini od 66.360 eura.

Sada je odbačena i druga, što  otvara mogućnost potpisivanju ugovora sa slovačko-češkim konzorcijem.

Zajednica ponuditelja u kojem su austrijski Kapsch trafficCom i osječka tvrtka Spinne Traffic u svojoj je žalbi, pak, osporavala zakonitost pregleda i ocjene odabrane ponude te su zatražili poništenje odluke o odabiru i naknadu troškova žalbenog postupka.

Pojednostavljeno, austrijsko-hrvatski konzorciji žalio se po tri osnove – da neki od predloženih stručnjaka izabranog konzorcija nemaju potrebnu razinu obrazovanja, da neki stručnjaci nikada nisu radili na sustavu naplate kakav se namjerava primijeniti na autocestama u Hrvatskoj te da naručitelj odnosno HAC nije izvršio provjeru integriteta.

Sporna bila i razina obrazovanja predloženih stručnjaka

Obrazlažući da nije dokazana tražena razina obrazovanja za tri od četiri stručnjaka, austrijsko-hrvatski konzorcij je u žalbi naveo da je u dokumentaciji o nabavi predviđeno da svaki od njih mora imati visoku stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja, odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili razina 7 prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF).

Prema žalbi Kapsch trafficCom-a AG i Spinne Traffica odabrana zajednica nije dokazala da tri stručnjaka zadovoljavaju uvjet razine obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO). Odabrana zajednica ponuditelja, pak, odgovorila je da je dostavila ESPD obrasce oba člana zajednice te životopise predloženih stručnjaka, da je naručitelj tražio upotpunjavanje informacija iz životopisa te da je naručitelju detaljno pojasnila da predloženi stručnjaci imaju traženu razinu obrazovanja.

“Budući da je nesporno da je odabrana zajednica naručitelju dostavila diplome i potvrde o položenom državnom ispitu iz kojih dokumenata je razvidno da su predloženi stručnjaci diplomirali i položili državne ispite prije akademske godine 2005./2006., Državna komisija cijeni neosnovanim žalbeni navod da odabrana zajednica nije dokazala propisanu razinu obrazovanja predloženih stručnjaka, kako to nalaže točka 4.3.2. Knjige 1 dokumentacije o nabavi”, navodi se u rješenju o odbijanju žalbe.

Sporno iskustvo predloženih stručnjaka

Austrijski Kapsch trafficCom i hrvatski Spinne Traffic u svojoj su žalbi osporavali i broj bodova koje je odabrana ponuda slovačko-češkog konzorcija ostvarila na ime iskustva predloženih stručnjaka. Iz detaljnih obrazloženja tog prigovora proizlazi da su stručnjaci odabranog konzorcija radili na sustavu naplate cestarine temeljem satelitske tehnologije, koja omogućuje naplatu na temelju stvarno prijeđene udaljenosti snimljene uz pomoć elektroničkog uređaja u vozilu koji bilježi podatke za naplatu cestarine praćenjem satelitskog signala.

Prema žalbi, u takvom sustavu ne postoje naplatne točke duž autocesta, već isključivo kontrolne, dok je, kako se nadalje tvrdi u žalbi, HAC u dokumentaciji tražio stručnjake s iskustvom u implementaciji sustava temeljenog na naplatnim, a ne kontrolnim točkama. No, u ocjenjivanju ponuda, prema žalbi, u maksimalan broj bodova u tom dijelu ocjenjivanja ponuda dao je ponuđaču čiji stručnjaci imaju isključivo reference za sustave s kontrolnim točkama, umjesto naplatnim.

Tako su žalitelji uz ostalo naveli da je HAC predvidio bodovanje iskustva stručnjaka isključivo prema broju naplatnih točaka u sustavu naplate cestarina slobodnog protoka s više voznih trakova (eng. Multi Lane Free Flow – MLFF). No, dodaju da su stručnjaci iz izabrane ponude sudjelovali u tri projekta u Slovačkoj i Češkoj koji se temelje na satelitskoj tehnologiji (GNSS), koja podrazumijeva naplatu cestarine na temelju stvarno prijeđene udaljenosti snimljene uz pomoć elektroničkog uređaja u vozilu koji bilježi sve potrebne podatke za naplatu cestarine praćenjem satelitskog signala (npr. GPS).

Detaljnije obrazlažući zašto odabrana slovačko-češka tvrtka smatra neutemeljenim te prigovore, u rješenju se navodi da odabrana zajednica ima stvarno iskustvo sa svim sljedećim tehnologijama –  a) tehnologija satelitskog pozicioniranja; b) GSM/GPRS tehnologija za mobilnu komunikaciju i c) mikrovalna tehnologija za komunikaciju kratkog dometa, te da su sve te tehnologije implementirane u referentnim projektima sustava naplate u Slovačkoj i Češkoj.

Imajući na umu sve okolnosti konkretnog slučaja, posebice činjenicu da naručitelj u dokumentaciji o nabavi nije specificirao što obuhvaća pojam “naplatne točke”, da između stranaka nije sporno da slovački i češki elektronički sustav naplate koriste više tehnologija, između kojih i DSRC tehnologiju koja nije primarna, za koju je i vještak kojeg je angažirao žalitelj potvrdio da ima naplatne točke, zatim da je naručitelj učinio provjeru podataka iz životopisa predloženih stručnjaka kod druge ugovorne strane iz predmetnih ugovora kojima je potvrđena istinitost činjenica da slovački i češki sustav naplate imaju svaki po više od 30 naplatnih točaka te da je odabrani ponuditelj u žalbeni spis dostavio detaljne potvrde izdane od druge ugovorne strane kojima se dodatno opisuje svaki sustav i potvrđuje da slovački i češki elektronički sustav naplate cestarine imaju svaki po više od 30 naplatih točaka, Državna komisija ocjenjuje da je odabrana zajednica osobnim referencama navedenim u životopisima stručnjaka dokazala uvjete iz odgovarajuće točke knjige dokumentacije o nabavi na osnovu kojih je ostvarila maksimalni broj bodova za predložene stručnjake te da je žalbeni navod žalitelja neosnovan.

HAC
Naplatne kućice u Hrvatskoj; Foto HAC/arhiv

U svojoj žalbi austrijsko-hrvatski konzorcij je zamijetio i da HAC nije izvršio provjeru integriteta kako je predviđeno dokumentacijom o nabavi, odnosno da ponudu odabrane zajednice nije ocijenio neprihvatljivom, iako iz javno dostupnih podataka, a riječ je o izjavama predsjednice i premijera Slovačke iz kolovoza 2023. iz kojih proizlazi da slovačka Vlada planira poduzeti odgovarajuće jednostrane aktivnosti protiv slovačke tvrtke SkyToll, a vezano za projekt uspostave sustava naplate cestarine u Republici Slovačkoj.

U rješenju se potom detaljnije prenosi obrazloženje naručitelja i uz ostalo navodi da je sukus svih informacija iz novinskih članaka “taj da Vlada Republike Slovačke sa SkyToll a.s. ima sklopljen Ugovor prema kojem bi veliki dio prihoda naplate cestarine trebao pripasti tome društvu, da svakom izmjenom premijera Vlada pokušava smanjiti postotak udjela toga društva u prihodu od naplate cestarine kako bi posljedično došlo do smanjenja cijena cestarine”. Također se ističe i da je odabrana zajednica u svom očitovanju naglasila da nema nikakvih kaznenih postupaka pokrenutih protiv tvrtke SkyToll a.s., od strane slovačkih vlasti ili vlasti bilo koje druge države, da to društvo posluje unutar pravnog okvira Slovačke Republike te nema tekućih istraga ili pravnih sporova protiv tog društva.

Prema ocjeni DKOM-a, “osnovano naručitelj u odgovoru na žalbu navodi da novinski članak o nakani da se podnese kaznena prijava protiv člana odabrane zajednice ne sadrži podatke na temelju kojih je bio dužan izvršiti naknadnu provjeru”, odnosno “da se ne može smatrati da je zbog sadržaja novinskih članaka na Internetu imao saznanja na temelju kojih je trebao izvršiti naknadnu provjeru sadržaja priloženih izjava o integritetu”.

Osim toga, DKOM je uzeo u obzir okolnost da je odabrana zajednica u žalbeni spis dostavila dodatnu izjavu člana zajednice SkyToll a.s., dakle pored izjave o integritetu koju je dostavio uz ponudu, koju dodatnu izjavu je nominirao kao “Izjava pod prisegom” i dana je putem odvjetnika 18. veljače 2024., “kojom izjavljuje da društvo SkyToll a.s. nije stranka u bilo kakvom postupku kao tužitelj/tužitelj ili tuženik/tuženik u sudskom, arbitražnom, kaznenom, upravnom i bilo kojem drugom postupku, čija bi druga strana tj. tužitelj/tužitelj i/ili tuženik/tuženik bila Slovačka Republika, posebno Ministarstvo prometa Slovačke Republike i/ili Nacionalno društvo za autoceste”, navodi se uz ostalo u rješenju kojim je DKOM odbacio žalbu austrijskog Kapsch trafficCom AG i osječke tvrtke Spinne Traffic.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari