Politika Privatnosti

Društvo s ograničenom odgovornošću Financije.hr vlasnik je web-stranice www.financije.hr.

Financije.hr poštuje Vašu privatnost. Ovoj Izjavi o privatnosti cilj je informirati Vas da brinemo o privatnosti naših korisnika i o načinima prikupljanja i obrade podataka o pojedincima na ovoj web-stranici.

Molimo Vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako prikupljamo, štitimo ili na bilo koji drugi način obrađujemo Vaše podatke.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, izvršili smo registraciju prikupljenih osobnih podataka kojima raspolažemo u Centralnom registru koji se vodi kod Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka.

Zaštita privatnosti

Osobni podatak predstavlja svaku informaciju koja se odnosi na pojedinca, bez obzira na oblik u kojem je izražena i na nositelja informacije, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka informacije, mjesto pohranjivanja informacije, način saznavanja informacije ili bez obzira na drugu svrhu informacije.

Zaštita podataka

Financije.hr osobito vodi brigu o sigurnosti osobnih podataka koje obrađuje s ciljem sprječavanja neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, održavanja točnosti podataka i osiguravanja odgovarajućeg korištenja osobnih podataka.

Primjenjuje odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitio i osigurao osobne podatke koje obrađuje. Nastojimo zaštititi privatnost osobnih podataka koje obrađujemo. U slučaju neplaniranog otkrivanja poduzet ćemo razumne korake kako bismo ograničili i spriječili otkrivanje podataka.

Primjenjuje mjere zaštite podataka od slučajnog gubitka i neovlaštenog pristupa, korištenja, promjene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim izuzetno sigurnim serverima.

Nažalost, ni za jedan prijenos podataka preko interneta ili sustava za skladištenje podataka ne može se jamčiti potpuna sigurnost. U slučaju da iz bilo kojeg razloga smatrate da Vaša interakcija s nama nije sigurna, molimo Vas da nas odmah obavijestite o nastalom problemu.

Osobni podaci

Svrha obrade osobnih podataka

Svrha prikupljanja i daljnje obrade prikupljenih podataka je izvršavanje obveza određenih zakonom i aktom donijetim u skladu sa zakonom, ostvarivanje prava u vezi sa zaključenim ugovorima o pružanju usluga i ispunjavanje obveza u vezi s izvršavanjem zaključenih ugovora, ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza koje su preuzete zaključenjem ugovora o svim oblicima poslovne suradnje i provođenje marketinških aktivnosti. Prikupljeni osobni podaci bit će upotrebljeni isključivo u spomenute svrhe.

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Obavještavanje o obradi osobnih podataka

Financije.hr obavještava sve poslovne suradnike i korisnike usluga o načinu i svrsi obrade i korištenja osobnih podataka kao i o pravima osoba na koje se podaci odnose, a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju incidenata odnosno kompromitiranja osobnih podataka Financije.hr je obvezan o tome obavijestiti nadležno tijelo za zaštitu osobnih podataka u roku od 72 sata uz dostavljanje detaljnog izvještaja o slučaju, kao i svim osobama čiji su podaci kompromitirani.

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

Obrada osobnih podataka nije dozvoljena ako:

 • ne postoji pravomoćan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlaštenja
 • se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira vrši li se na osnovi pristanka osobe ili zakonskog ovlaštenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe
 • svrha obrade nije jasno određena, ako je izmijenjena, nedozvoljena ili već ostvarena
 • je osoba na koju se podaci odnose određena ili odrediva i nakon što se ostvari svrha obrade
 • je način obrade nedozvoljen
 • je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodoban za ostvarenje svrhe obrade
 • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmjerni svrsi obrade
 • je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na vjerodostojnom izvoru ili je zastarjeo

Vaša prava – transparentnost

Financije.hr je transparentan prema osobama na koje se podaci koji se obrađuju odnose. U skladu sa svojim obavezama, on je otvoren i dostupan za komunikaciju te pruža informacije o aktivnostima obrade podataka u sažetoj, transparentnoj, razumljivoj i lako dostupnoj formi, koristeći jasan i jednostavan jezik.

Ukoliko se osobni podaci ne prikupljaju neposredno od osobe na koju se podaci odnose, Financije.hr nije obvezan pružiti informacije u sljedećim situacijama:

 • osoba na koju se podaci odnose već ima te informacije
 • ako je pružanje takvih informacija nemoguće ili bi zahtijevalo nesrazmjeran trošak vremena i sredstava, pod pretpostavkom da je rukovatelj poduzeo odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose, uključujući i javno objavljivanje
 • ako je pribavljanje ili otkrivanje osobnih podataka izričito propisano zakonom EU-a ili EU države članice kojim se osiguravaju odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose

Povjerljivost osobnih podataka sačuvat će se u skladu s propisanom obavezom čuvanja profesionalne tajne u skladu s regulativom EU-a ili EU države (e. g. odvjetnička tajna, liječnik-pacijent).

Pravo na uvid

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo od tvrtke Financije.hr zatražiti informaciju obrađuju li se podaci o njoj, uvid u te informacije kao i informacije koje se pružaju kada se osobni podaci prikupljaju/ne prikupljaju neposredno od osobe na koju se ti podaci odnose.

Financije.hr ne iznosi podatke izvan teritorija Republike Hrvatske.

Financije.hr je obavezan da, na zahtjev osobe na koju se odnose podaci, izda kopiju podataka koji se na tu osobu odnose. Kada je ovaj zahtjev u elektronskom obliku, informacija se pruža u uobičajeno korištenom elektronskom formatu. Također, tamo gdje je moguće, Financije.hr omogućit će osobama na koje se podaci odnose daljinski pristup sigurnom sustavu koji omogućava direktan pristup podacima.

Pravo na uvid ne može negativno utjecati na prava i slobode drugih, uključujući poslovnu tajnu i pravo intelektualnog dobra, a posebno autorsko pravo koje štiti softver (sustav koji dopušta pristup).

Pravo na ispravak

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo zahtijevati ispravak netočnih podataka koji se odnose na tu osobu. Ovo pravo također podrazumijeva da ta osoba ima pravo dopuniti nepotpune podatke, davanjem dopunske izjave.

Pravo na prenošenje

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo od Financije.hr zatražiti natrag osobne podatke koje je prosljedila u sljedećim slučajevima:

 • ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovi ugovora
 • ako se obrada vrši automatizirano

Prenošenje podataka je moguće samo ako je osnova obrade pristanak ili ugovor.

Ostvarivanje ovog prava ne može štetno utjecati na ostvarivanje prava i slobode drugih osoba.

Kako bi se Financije.hr zaštitio od osoba koje zloupotrebljavaju ovo pravo tako što često traže podatke (i na taj način ih veoma učinkovito „trolaju“), Financije.hr može zatražiti razumnu naknadu za svaki takav zahtjev (osim prvog koji je besplatan).

Pravo na zaborav

Pravo na zaborav omogućuje Vam da zatražite brisanje bilo kojih osobnih podataka, između ostalog i onih koji su javno dostupni, kao što su rezultati pretraživanja i objave na društvenim mrežama. Ukoliko Financije.hr ne može dokazati da mu je neophodno zadržati podatke, mora ih obrisati.

Ograničenja brisanja

Pravo na zaborav nije neograničeno. Svi zahtjevi podliježu posebnoj analizi. Na Financije.hr je da uz službenika za zaštitu podataka utvrdi smatra li zahtjeve opravdanima.